2015. – 2022. gadu periodā īstenotie projekti un pasākumi

Šajā materiālā ir apkopoti projekta “Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” galvenie darbības rezultāti 2015. - 2022. gadu periodā. Dotais pārskats ietver dažādas darbības jomas: grāmatu izdošana, lekciju kursu veikšana, rakstu sagatavošana un publicēšana u.c. Mēs turpinām darbu, lai sasniegtu arī nākotnē jaunus labus panākumus.

 • 2015. - 2022. gadu periodā projekta “Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” tīmekļa vietnē tika publicēti vairāk nekā 100 raksti un materiāli krievu un latviešu valodā. Šo darbu tēmas attiecas gan uz Hamburgas skolas metodiku, gan vēsturi, kā arī astroloģiju kopumā.
 • 2015. gadā kopā ar izdevniecību Witte-Verlag (Hamburga) tika sagatavots un izdots jauns precizēts Udo Rūdolfa grāmatas «Planētu ainu ĀBECE» izdevums latviešu valodā. Tulkoja Anita Bula. Speciālais tulkojums: Aleksandra Jakovļeva.
 • 2016. gadā kopā ar izdevniecību Witte-Verlag (Hamburga) tika sagatavots un izdots jauns Ludviga Rūdolfa grāmatas «Planētu nozīme Mājās» izdevums latviešu valodā. Tulkojums: Anita Bula. Speciālais tulkojums: Aleksandra Jakovļeva.
 • 2016. gadā notika Udo Rūdolfa 95. gadadienai veltīs lekciju, semināru un nodarbību cikls.
 • 2016. gadā notika lekcijas interesentiem “Sarunas ar astrologu. Astroloģija zinātkāriem”.
 • Sākot ar 2017.gada septembri astroloģiskā Studiju centra Hamburga-Langenhorna (Studienzentrum Hamburg-Langenhorn) ietvaros startēja nodarbības HS astroloģijā - pamata kurss.
 • Brazīlijas astroloģes un pedagoģes Hannas Opicas vizīte 2017.gada augustā. Tikšanās un iepazīšanās lekcijas organizēšana Rīgā un Valmierā. Sk. “Ciemiņi no Brazīlijas
 • 2016. un 2018. gadā speciālajā astroloģiskajā žurnālā «Hamburger Hefte» tika publicēti Aleksandras Jakovļevas materiāli Hamburgas skolas metožu ietvaros (vācu valodā):
  • Terror in Paris, Hamburger Hefte 2016/April - Nr. 177, Seite 15
  • Admetos und Immobilien, Hamburger Hefte Juli/2018 - Nr. 179, Seite 61
 • 2020. gadā kopā ar izdevniecību Witte-Verlag (Hamburga) tika sagatavota un izdota grāmata “Гамбургская Школа – Собрание материалов” (“Hamburgs Skola – Materiālu krājums”). Krājums ietver vairāku vācu autoru darbus. Specializācija – Hamburgas skolas metodes. Krievu valodā tulkoja Aleksandra Jakovļeva.
 • 2017.g. – 2021.g. jaunajam izdevumam tika gatavota Udo Rūdolfa grāmata «Азбука планетных картин». Materiāla rediģēšana tika pabeigta 2021. gadā. Šis darbs ir papildināts ar komentāriem un paskaidrojumiem. Grāmata tiks izdota plāna kārtībā.
 • Tika piedāvātas un notika apmācības HS astroloģijā (1. Lekciju Kursus «HSA pamati»; 2. Lekciju Kurss «Salīdzināšanas metodes astroloģiskajā analīzē. Partnerība: sināstrija, kompozīts” u.c.) u.c. (materiāli krievu valodā, pasniegšana krievu un latviešu valodās).
 • 2022.g. tika modernizēta projekta “Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” tīmekļa vietne.

Projekta “Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” ietvaros pastāvīgi ir atvērta iespēja ne tikai iepazīties ar projekta mājaslapā publicētajiem materiāliem, bet arī iziet kursus, seminārus, noklausīties lekcijas astroloģijā. Mācīties, lai apgūtu Hamburgas skolas metodes, var individuālajā formātā un/vai nelielās grupās.

Turklāt interesenti var saņemt individuālas konsultācijas.

Projekts HSA.LV

(Pirmā publikācija 30.03.2023.)