Īsi par galvenajām HS īpatnībām

Īsi par galvenajām HS īpatnībām

Raksta pirmā publikācija žurnāla Astroloģijas Pasaule 2005.gada pavasara numurā

Hamburgas Astroloģijas skolai (HAS, vai HS) ir savas, no citām skolām atšķirīgas metodes un principi, no kuriem izriet pieeja horoskopam un debesu kartes interpretācija. Labs Hamburgas skolas astrologs vienmēr labi zina arī klasisko astroloģiju, bet šajā rakstā mēs skarsim tikai HS virziena raksturīgās īpatnības.

Tēmas, ar kurām saistītas svarīgākās HS īpatnības ir:

  • simetrijas princips,
  • astroloģiskie faktori,
  • planētu klasifikācija,
  • planētu ainas,
  • A.Vites namu metode,
  • planētu nozīme namos,
  • rotējošie diski,
  • kombinatorika,
  • daudzas interpetācijas iespējas,
  • planētas un faktori namos un Zodiaka zīmēs.

Šajās tēmās ir izpaudies Hamburgas skolas pārstāvju novatoriskais solis astroloģijā. Tika ieviesti pavisam jauni jēdzieni un astroloģiski faktori un papildinātas ari klasiskās astroloģijas zināšanas.

 

Simetrijas princips

Simetrija - tas ir figūras līdzsvara princips, kas pauž harmonisku divu faktoru attiecību, kuri ir vienādā attālumā no pamata ass vai novērojamā punkta.Svarīgākā simetrijas pazīme ir absolūta sakrišana (spoguļattēls), ko veido simetriski faktori attiecībā pret novērojuma asi.

Simetrija ir arī formas (jeb zīmējuma) īpatnība, kas precīzi atdarina (jeb atkārto) savus vienādos fragmentus, izvietojot tos vienādās proporcijās attiecībā pret centrālo punktu vai asi.

Absolūtas simetrijas piemērs ir aplis. Ja apli pārloka pa jebkura tā diametra
līniju, to pieņemot par asi, tad vienmēr iegūst divas pilnīgi atbilstīgas puses. Pārvēršoties radiksos, to diametri precīzi saplūdis ar pretējiem, veidojot pilnīgu simetriju. (1. att.)

1.att.:

 

Vēl cits simetrijas piemērs ir Pitagora jeb Platona ķermeņi (sk. 2. att.)

Šie ķermeni tiek saukti ari par pareizajiem, jo katras figūras šķautnes ir vienāda izmēra.

2.att.:

Simetrijas paraugus var atrast arī dabā, no kurienes īstenībā arī tika smeltas zināšanas par Visuma harmoniju, ko cilvēks cenšas īstenot sava dzīvē. Simetrijā ir ietverts harmonijas un saskanas pamatlikums, kas ir izpaudies visās dzīvajās formās un nodrošina tām stabilitāti un atbilstību ar apkārtējo vidi, Formas izkropļojums rodas gaismas telpas lauzuma dēj, kuru rada dažāda blīvuma objekti, kas nav savstarpēji saskaņoti. Tomēr simetrijas matrice saglabājas arī izkropļotās formās, kas izpaužas materiālās pasaules apstākļos.

Hamburgas Astroloģijas skola ir pieņēmusi simetriju par planētu ainu uzbūves un interpretācijas pamatu. No tām tiek ņemta informācija par izpētes objektu (vai subjektu). Simetrijas izvēle ir saistīta ar to, ka tā ir svarīgākā visas dzīvās dabas izpausme. Tā pauž regulējošo un disciplinējošo, konstruktīvo principu, kurš ir kā dzīvības cēlonis, formas un tēla enerģija, harmonijas modelis. Simetrija ir atzīta par formālu stabilizējošu faktoru starp sākotnējo haosu un ideāla iekārtojuma stāvokli.

Reliģijā haosa stāvoklis ir atzīts par ļaunumu, bet harmonijas stāvoklis - par labumu. Dzimšanas horoskops pauž nestabilu struktūru, kurai piemīt sasvērumi un pārsvari, proti, cilvēks pastāvīgi sliecas uz to vai citu darbību, kuru daži astrologi uzskatīja un joprojām uzskata par fatālu. Tas ļāva secināt, ka cilvēks ir atkarīgs no zvaigžņu izvietojuma. Bet tas savukārt izraisīja Baznīcas protestu pret astroloģiju, jo Baznīca par noteicošo faktoru cilvēka liktenī ir uzskatījusi tieši Dievu, nevis planētu "dēmonus".

Simetriskās pieejas princips pauž to, ka faktori, kas atrodas savstarpēja līdzsvara, veido vienotu ainu, kas raksturo izpētāmo figūru (objektu, jautājumu).

Tādējādi divu faktoru attiecība (pussumma), kuri ir vienādi attālināti no apskatāmā trešā faktora, raksturo šī trešā faktora stāvokli, (sk. 3. alt.) Savukārt pats šis vienojošais faktors pauž abu pret viņu simetrisko faktoru sintēzi. Klasiskajā astroloģijā to, kas HS tiek saukts par pussummu, dēvē par midpointu (proti - viduspunktu) vai arī vēl senāk - par "arābu punktu" (sk. planētu ainu).

3.att. 

3. attēlā pussumma Kupidons/Venēra raksturo Auna punkta un Jupitera stāvokli - tie abi veido asi, pret kuru Kupidons un Venera ir simetriski novietoti. Simetrisks astroloģisko faktoru stāvoklis pret kopēju asi veido planētu ainu, kas arī liek interpretēta.

Piemēram, ja mūs interesē sabiedriskais noskaņojums, mums ir jāapskata Auna punkts un ass, ko tas veido, lai konstatētu faktorus, kas atrodas pret to simetrijā, un, izmantojot planetāros principus, to interpretētu.

Auna punkts pauž plašu sabiedrību, pasauli utt.

Jupiters liecina par panākumiem, labklājību, veiksmi utt.

Kupidons nozīmē kolektīvu, savienību utt.

Venēra - mīlestību, harmoniju, simpātiju utt.

Tad iespējamā interpretācija ir šāda: Panākumi plašā sabiedrībā balstās harmoniskā savienībā (kolektīvā), jeb arī labklājība rodas no plašas sabiedrības, un to nosaka prasme veidot harmoniskas attiecības kolektīvā, ģimenē.

Interpretācijai liek izmantotas tikai simetriskas planētu ainas, kas veidojas uz kopējas ass.
Tā kā HS darba metode ar horoskopu ļauj atrast harmonisku faktoru jebkuram Zodiaka punktam, bet interpretācijas ir pakļautas brīvas enerģiju līmeņa regulēšanas principam, tad ir iespēja traktēt planētu ietekmi kā no negatīvas, disharmoniskās, tā arī no pozitīvas, harmonizējošas puses. Traktējums ir atkarīgs gan no kopējā horoskopa zīmējuma, gan arī no tā, cik pilnīgi cilvēks dzīvē realizē tās vai citas sava rakstura īpašības.

Pēc HS priekšstatiem, astrologs ir starpnieks starp haosu un kārtību.

 

© Aleksandra Jakovļeva

© Tulkojums latviešu valodā Ēriks Simons Bizuns (sk. astropolis.lv)

 

***

Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus.